درست یادم است

شب بود

هوا بوی باران و دلتنگی می داد

و من خیره به ماه بودم و از بی وفایی تو برایش می گفتم

شاید بفهمی حال روزهایم بی تو چگونه است...