شب آرزوهاست بیایید دعا کنیم...

 برای آن کودکی که در آن سوی زمین پهناور  امشب را گرسنه خواهد خوابید...

 و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست...

بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید...