سلام

تبعیض تا کی؟؟؟؟؟؟

بله

تبعیض!!!!

تو این دنیا کی میتونه حق ما خانما رو بگیره؟؟

چقدر ما جنس مونث تو سری خور شدیم؟

من که تحمل این همه تبعیض و تفاوت بین زن و مرد رو ندارم

تا خودمونم نخوایم نمیتونیم هیچ چیز رو تغییر بدیم

هر کی بهمون میرسه  به نحوی میخواد حق ما رو بگیره

فقط واگذارشون میکنم به خدا

امیدوارم روزی نجات دهنده حقوق بشری ظهور کنه و عدالت برپا بشه

»الهی آمین«