بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند

سالها هجری و شمسی  همه بی خورشیدند

سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است

فصلها را همه با فاصله ات سنجیدند

تو بیایی همه ساعتها، ثانیه ها

از همین روز همین لحظه همین دم عیدند

»یا حق«

»التمـــــــــــاس دعا«