اعتکاف یعنی پله پله تا ملاقات خدا

من که قسمت نشد برم اعتکاف

ایشاله سال آینده«التــماس دعای  فراوان»