آه از نماز شب نشسته و قامت نا گهان خمیده !

 آه از موی سپید یک شبه !

آه از دل زینب... !

« وفـاتـ  حضرتـ  زینبــ (س) تسلیتــ باد »