وقتی که تنهایم می روم سراغ تنهاترین تنهای تنها......

با این که تنهاست اما خوب رسم مهمان نوازی می داند.....

وسیله ایاب ذهاب حاضر است : نماز

«خدا جونم دوست دارم»