یادمان باشد از امروز خطـایی نکنیم


گر که د رخویش شکستیم صـدایی نکنیم


پر پروانه شکستن هنـر نیست


گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم


یادمان باشد اگر خاطرمان تنهـا  ماند


طلب عشق ز هر بی سـرو  پایی نکنیم


می دونم تکراریه ولی خیلی قشنگه ، من دوسش دارم