برای زندگی کردن به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد:

ü  اندوه  پنهان شده در لبخندت

ü  عشق پنهان شده در عصبانیتت

ü  و معنای حقیقی سکوتتپی نوشت:

کتاب زندگی چاپ دوم 2 نداره، پس عاشقانه زندگی کن...