ــــــلام دوستان خوبم

خوبین؟

امروز رفتم کتابخونه و چند تا کتاب گرفتم بخونم. یه کتاب شعر یه دونه هم رمّان.

نمیدونم با این همه کار که ریخته سرم چطوری رمان بخونم؟