گنجشک می خندید به اینکه چرا هر روز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم،

 من می گریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگی ام می پندارد....