من برای تو و ماه آواز خواندم

اما تنها ماه

آواز مرا به خاطر سپرد!

من آواز خواندم

و این نغمه های بی پروا

رها از قلب و حنجره

اگر تنها در یاد ماه مانده باشند،

باز هم لطف بزرگی است!