رسم زندگی این است

یک روز کسی را دوست داری

و روز بعد تنهایی

به همین سادگی!

او رفته است

و همه چیز تمام شده است

مثل یک مهمانی

که به آخر می رسد

و تو به حال خود رها می شوی

چرا غمگینی؟

رسم زندگی این است.........