جوان و ناشی


هنوز نمی دانم عشق چیست!؟


اما هر چه هست،


ای کاش جوانی ام


سراسر از عشق و راستی، شکوفا شود


سرزنده با ظاهری بی قید و بند،


و روحیهء گستاخ پانزده سالگی....