راستی دوستی چقد می ارزه؟

قدر یک کوه طلا؟

یا که سنگی سر راه؟

چه تفاوت دارد!

کاش هر چقدر که هست از ته دل باشد....