دو نفرو سخت میشه پیدا کرد:

یکی کسی که درکت کنه

و دومی کسی که بدونه کجای کمرت می خاره|:!!!!