برای خـــودت زندگی کن و لذت و ببر

به جهنم که رفــــت

کسی که تو را دوست داشته باشد ، با تو می ماند

برای داشتنت می جــــنگد

اما اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای می رود