دوران نامزدی برای دخترا چه زمانی است:

زمانی که هیچکس مخارجش رو به عهده نمی گیره ولی سر اینکه اختیارش با کیه دعواس....