کاش می شد چند تا Angry ßirds داشته باشی

هر کسی که رو اعصابته ول کنی تو سر و صورتش