دلتنگم.....

مثل جوونی که پلیس موتورشو از دستش گرفته و می بره پارکینگ و

 اون باید دو روز از کار و زندگی خودش بزنه تا موتورشو آزاد کنه........