به نظر شما بدترین درد کدومه؟

عاشقی؟

تنهایی؟

دلتنگی؟

فقر؟

و........؟؟