من چیزی نمیگم خودتون برین ببینین....فقط چیزی بهم نگین....