دوست باید  معرفت داشته  باشه ....

مثه شما دوستای گلم