چشمه ها با رودخانه می آمیزند و رودخانه ها با اقیانوس

بادهای آسمانی با احساسی شیرین تا ابد با هم در آمیخته اند

و هیچ موجودی در جهان ، مجرد نیست و هر چیز بنا به قانون الهی با هستی دیگری ممزوج می شود

پس چرا من تو را آرزو نکنم؟

ببین!

کوهستان آسمان را می بوسد و امواج دریا ، یکدیگر را به سینه می فشرند و هیچ گلی بخشیده نخواهد شد

اگر گل دیگری را خوار بشمارد و آفتاب زمین را در آغوش می گیرد

بگو تمام این عشق ها و نوازش ها چه ارزشی دارند

اگر تو معشوق من نباشی؟