گاهی گمان نمیکنی ولی میشود...

گاهی نمی شود که نمی شود!

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! 

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود! 

گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست!

گاهی تمام شهر گدای تو می شود!!!