بد جوری دلم گرفته

 کیا مثه من هیچکسو ندارن تا باهاش درد و دل کنن،

 یعنی خدا حواسش به دل ما جوونا هست؟؟؟؟