به جای حرص خوردن و گفتگوهای ناراحت کننده،

 خود را با فکر کردن به  لذت ها و جنبه های مثبت زندگی آرامش دهید....