روانشناسی گفته است:

برای رسیدن به سعادت پنج راه وجود دارد که اگر آنها را به کار ببندیم در مسیر سعادت قرار می گیریم...

راه اول: دل مان را از نفرت و بدبینی پاک کنیم.

راه دوم: ذهن مان را از نگرانی ها دور کنیم.

راه سوم: ساده زندگی کنیم.

راه چهارم: اهل نیکوکاری و بخشندگی باشیم.

راه پنجم: زیاده خواه و پرتوقع نباشیم.