هر جای دنیا کودکان به هواپیماها اشاره می کنند...

در غزه هواپیماها به کودکان...

آخه بچه ها چه گناهی کردن؟؟؟

سازمان ملل متحد پس کجاست؟؟؟


بیایید برای رهایی مردم بی گناه غزه دعا کنیم...