سلام

عجب روزی بود امروز

پر از استرس، نگرانی

یعنی سر جلسه آزمون ترس و نگرانی رو می شد از چهره بچه ها دید. منم دست کمی از اونا نداشتم

اول که من باید میرفتم سپاهان شهر. اونجا رسیدیم که اصن یه ترافیکی بود. حالا شلوغی و ازدحام جمعیت بماند...

نکته اصلی اینجاست:

یعنی کشور ما اینقدر تحصیل کرده بیکار داره؟؟؟؟

واقعا چرا باید رفت درس خوند بعدم نتونی در رابطه با درست، شغل مناسبی پیدا کنی؟؟؟؟!

من که بیخیال ارشد شدم

میخوام کار پیدا کنم