می گویند: زندگی ، زنجیره ای از انتخاب های متعدد است که در هر موقعیت و در هر زمان ، سر راه انسان قرار می گیرند. یادمان باشد هر انتخاب درست ، مانند یک قطعه پازل زندگی است که در جای خودش قرار می گیرد و هر انتخاب اشتباهی هم سبب می شود که یک پله به عقب بیفتیم...

پس مواظب انتخاب هایمان باشیم...