تلاش تنها چیزی است که در زندگی نیاز داریم

اگر خدا اجازه می داد که بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم فلج می شدیم 

، به اندازه کافی قوی نبودیم و هرگز نمی توانستیم پرواز کنیم