چند وقتیه دیگه پست به درد بخور ندارم

کلافه شدم ازین دنیای مجازی.هستن اما ....

اصلا چرا ما آدما دور و برمون پر از آدمه ولی تنهاییم.یعنی نیروی جاذبه اینجا هیچ تأثیری نداره؟؟؟؟!!