گذشته؟؟؟
گذشته ما آدما به چی وابستس؟! چرا ما پیله کردیم به گذشته ای که دیگه برنمی گرده!
به جای اینکه حال و آینده رو دریابیم همش غصه گذشته ها رو می خوریم.که چرا این کارو نکردیمو اون کار نشد و...
با غصه نه فرصتا برمیگردن و نه حال ما خوب میشه
تصمیم گرفتم غصه گذشته رو نخورم.کاش خدا هم بهم کمک کنه

*******
به قول سهراب زندگی رسم خوشایندی است. میخوام ازین به بعد خوشبینانه زندگی کنم