ای دل کوچک من

تو خدایی داری

که بزرگ است بزرگ....

و به قول "سهراب"

در همین نزدیکیست

ای دل کوچک من

بگذار غم و غصه ببارد

شاید

شاید اینبار خدا می خواهد

که پس از خواندن نامش هر دم

آسمان دل تو صاف شود

و نگاهت به همه اهل زمین پاک شود

شاید این بار خدا می خواهد

 که خودش چتر شود

که بمانی

نروی

و دگر باز نگویی "سهراب" قایقت جا دارد؟!

ای دل کوچک من

تو بمان و بگذار

که در این بارش بی وقفه غم

با نگاهت به خدا شاد شوی

و بخوانی هر دم

که خدایی داری

که بزرگ است...

بزرگ است...

بزرگ....