همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی و خوب زیستن

 لبخند زیباترین آرایش هر فرد است و مثبت اندیشی کلید خوشبختی

 زندگی کوتاه تر از آن است که خود را بخاطر مسائل بی ارزش دچار استرس کنید.

از همه لحظه های عمرتان لذت ببرید

 کمتر قضاوت کنید و بیشتر بپذیرید و مادامی که به کسی آسیب نمی رسانید همانگونه که دوست دارید زندگی کنید


و اهمیت ندهید که دیگران درباره شما چگونه فکر می کنند و چه می گویند .