چه روز زیبایی خواهد بود

وقتی بهترینها را برای دیگران بخواهید

بهترینها را از خداوند برایتان طلب میکنم

با آروزی هفته ای زیبا