🌺بایدامروزحواسم باشد که اگر قاصدکی رادیدم

🌺آرزوهایم رابدهم تابرساند به خدا

🌺به خدایی که خودم میدانم 

🌺نه خدایی که برایم زغضب ساخته اند

🌺به خدایی که حواسش به دل نازک شب بو هم هست


***سیزدتون به در غمهاتون در به در :)