بـاور کن
 دنیـا دو روز است
و ما هم رهگـذر هستیم
در این طلوع و غـروب مهربان باش
 و با تمام عشـق زنـدگی را احساس کن
 شـاید فـردا دنیـا باشـد ولی ما نبـاشیم …