نمیدونم از کجا شروع کنم!!

از جایی که به خودم بالیدم...

یا جایی که به خودم نالیدم...