چرا هیشکی منو دوست نداره !!!

نداره نداره نداره!!!