انگار همه چی درست شد،انگار شدم همون بنده خدا که همیشه صدامو شنید

خدا جونم مچکرم