بچه ها یه سوال:

هر کی دوست داره جواب بده..

شما آرامشو تو چی می بینید؟؟؟

یا اگه آرامش دارید بخاطر چیه؟؟؟